Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi

SKCZ Group s.r.o.

se sídlem
Kostelecká 879/59
Praha 9-Čakovice
IČO:
DIČ:
Registrováno u Krajského soudu v , oddíl C,
Telefon: +420 775 132 449
Info.. (dále jen „dodavatel“)
a fyzickou či právnickou osobou – koncovým zákazníkem dodavatele (dále jen „zákazník“) při nákupu zboží a služeb na těchto webových stránkách (dále také jen „eShop“).

2. Nabízené zboží a služby

 • Germicidní zářiče
 • Monzáž,servis
 • doprava zboží k zákazníkovi

3. Ceny

Ceny zboží a služeb jsou v ceníku uváděny jak bez daně, tak včetně daně z přidané hodnoty a nejsou již navýšeny o žádné další poplatky. Rozhodné datum pro určení ceny je datum ode-slání objednávky nebo poptávky na dopravu zákazníkem, nikoli datum přidání zboží či služby do košíku. Závazná cena zboží či služby bude uvedena v návrhu dodavatele na závazné potvrzení objednávky (návrh na uzavření kupní smlouvy).

4. Způsob a ceny dopravy zboží

Zákazník má možnost zvolit si některý z následujících způsobů dodání zboží:

Osobní odběr

Zboží je možno odebrat osobně na adrese Kostelecká 879/56,Praha 9-Čakovice.Standardní provozní doba pro osobní odběr je v pracovních dnech 8:00 až 14:00. Na požádání zákazníka lze po domluvě s dodavatelem některé druhy zboží vydat i později, cca do 14:30.

Balík České pošty

Pokud celková hmotnost objednávky nepřesáhne 30kg, je zákazníkovi nabídnuto dodání pro-střednictvím České pošty.Cena dopravného a balného je 145,20Kč včetně DPH (120 Kč bez DPH).

Alternativní doprava

Pokud celková hmotnost objednávky přesáhne 30kg, může zákazník do poznámky v objednávce zadat poptávku na dopravu. V takovém případě je kontaktován obchodníky dodavatele a společně vyberou nejvýhodnější způsob dopravy.

5. Způsob platby

Zákazník může zboží či služby uhradit dodavateli některým z níže uvedených způsobů:

Platba v hotovosti

Při osobním odběru lze zboží zaplatit v hotovosti přímo na odběrném místě.

Platba předem

Pro všechny způsoby dopravy lze zvolit platbu předem na zálohovou fakturu. Pokud jste zvolili platbu předem na účet, můžete platbu celkem s DPH provést na číslo účtu: 5841033379/0800, jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky. Dále vyčkejte na potvrzení dostupnosti zboží a zaslání faktury e-mailem.

Platba dobírkou

Pokud se zákazník nerozhodne pro osobní odběr, lze zvolit úhradu dobírkou. V případě dodávky prostřednictvím balíku České pošty není již tento způsob úhrady navíc nijak zpoplatněn.V ostatních případech bude cena za dobírku součástí cenové nabídky na dopravu.

6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

7. Reklamace

Záruční a reklamační podmínky u zboží zakoupeného se řídí:

a) občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) v případě, že se na straně zákazníka nachází „spotřebitel“, tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (viz § 52 odst. 3 občanského zákoníku).V takovém případě se na většinu výrobků vztahuje 24 měsíční záruční lhůta. Případné odlišnosti jsou orientačně uvedeny u popisu daného výrobku na internetových stránkách eShopu, závazně pak v dokumentaci (př. záruční list) k příslušnému zboží.

b) obchodním zákoníkem (zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) v případě, že se na straně zákazníka nachází „podnikatel“, tj. fyzická nebo právnická podnikající osoba(viz § 2 obchodního zákoníku). Pokud zákazník při registraci uvede IČO, je auto-maticky považován za „podnikatele“.

V takovém případě se na většinu výrobků vztahuje 12 měsíční záruční lhůta. Případné odlišnosti jsou uvedeny orientačně u popisu daného výrobku na stránkách, závazně pak v dokumentaci (př. záruční list) k příslušnému zboží.

Pozor, pokud zákazník neuvede IČO, přes to, že se jedná o „podnikatele“ nikoli o „spotřebitele“, uvádí tak dodavatele záměrně v omyl.

8. Vrácení zboží

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu se řídí:
a) podle občanského zákoníku, pokud je zákazník spotřebitelem, v souladu s § 53 občanského zákoníku má „spotřebitel“ právo vrátit obdržené zboží bez udání důvodů, a to do 14 dnů od jeho převzetí. V případě, že se zákazník „spotřebitel“ rozhodne zboží vrátit ve výše uvedené lhůtě, je zákazník povinen:

 • písemně (elektronickou, nebo klasickou poštou) zpravit dodavatele o odstoupení od nákupu zboží
  SKCZ Group s.r.o.
  se sídlem Kostelecká 879/59
  Praha 9-Čakovice, 196 00
  IČO: 09677283
  DIČ: CZ09677283
  Registrováno u Krajského soudu v , oddíl C,
 • vrátit na vlastní náklady úplné a nepoškozené zboží s kompletní dokumentací zpět na adresu:

  SKCZ Group s.r.o.
  se sídlem Kostelecká 879/59
  Praha 9-Čakovice, 196 00

Uplatní-li zákazník právo na vrácení zboží, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynalo-žených nákladů spojených s doručením a vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů po odstoupení od nákupu zboží.

b) podle obchodního zákoníku, pokud je zákazník podnikatelemV takovém případě je požadavek zákazníka „podnikatele“ na vrácení zboží řešen individuálně po dohodě s dodavatelem.

9. Ochrana osobních údajů

Potvrzením objednávky případně potvrzením souhlasu se zněním těchto obchodních podmí-nek zákazník dobrovolně uděluje dodavateli souhlas se zpracováním a shromažďováním všech poskytnutých osobních údajů, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Získaná osobní data od zákazníků jsou dodavatelem shro-mažďována a uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů. Dodavatel údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu dodavatele, za účelem splnění kupní smlouvy a pro marketingové účely dodavatele.

10. Postup nákupu
Odeslání objednávky

Objednávka bude po jejím odeslání zákazníkem přijata automatickým systémem ke zpracování a zákazníkovi bude zasláno „potvrzení o automatickém přijetí objednávky“. Poté bude objednávka předána příslušnému obchodníkovi dodavatele ke kontrole, který zároveň prověří, zda je zboží skladem, a dohodne se zákazníkem možné termíny dodání. Potom bude zákazník e-mailem vyzván k závaznému potvrzení objednávky.

Odeslání poptávky na dopravu

Po odeslání poptávky na dopravu bude zákazník kontaktován obchodníky dodavatele, kteří mu nabídnou pro něj nejvhodnější způsob dopravy a termín dodání. Následně bude zákazník vy-zván k závaznému potvrzení objednávky.

Závazné potvrzení objednávky

V obou předcházejících případech bude na email uvedený zákazníkem odesláno konečné znění jím učiněné objednávky potvrzené dodavatelem, včetně konečné ceny zboží a předpokládaného termínu dodání, které je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena teprve momentem následného závazného potvrzení objednávky zákazníkem.Platba předem na zálohovou fakturu. V případě, že se zákazník rozhodne pro platbu předem, obdrží nejprve elektronickou poštou zálohovou fakturu a po jejím zaplacení daňový doklad k zálohové faktuře.

Odběr zboží

V okamžiku, kdy bude zboží závazně objednané zákazníkem k dispozici a bude uhrazena pří-padná zálohová faktura, bude zákazník elektronickou poštou vyzván k odběru zboží, popřípadě bude stejnou cestou informován o odeslání zásilky dodavatelem.

Přechod nebezpečí škody a vlastnického práva

Nebezpečí škody na zboží nebo náhodné zkázy přechází z dodavatele na zákazníka okamžikem dodání zboží zákazníkovi. Vlastnické právo přechází na zákazníka až po převzetí zboží a po úplném zaplacení kupní ceny zákazníkem dodavateli. Proto doporučujeme zboží nebo zásilku před převzetím důkladně zkontrolovat.

11. Závěrečná ustanovení

Veškeré údaje uváděné na internetových stránkách dodavatele www.germicidy.cz jsou nezávazné a podléhají schválení ze strany dodavatele.
Potvrzením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. Obchodní podmínky ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem. V případě, že kupní smlouva upravuje některé otázky odlišně, mají ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanovením obchodních podmínek.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnes jejich zveřejnění na internetové stránce dodavatele, tedy od 20. listopadu 2020. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.

V Praze dne 5.11.2020

Uvedená fota jsou pouze ilustrativní. Právo na změnu cen a chyb je vyhrazeno.

SOUHLAS SE ZÁSADAMI ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením Evropské unie 2016/679 ( GDPR ), bych Vás jménem mé firmy chtěl informovat o zásadách zpracování osobních údajů. Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů (“Zásady”) představují základní zásady, kterými se SKCZ Group s.r.o.,se sídlem Kostelecká 892,Praha 9, IČ09677283. (“Společnost”) řídí při získávání a zpracování osobních údajů jako správce osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 • 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ESobecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“)
 • 2) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (“zákon o některých službách informační společnosti”)
 • 3) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (“Zákon o elektronických komunikacích”)
 • 4) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění OSOBNÍ ROZSAH Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.skcz.cz (“Webové stránky”) a všechny zákazníky Společnosti (“Subjekty údajů”). Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním. Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně nebo v souhrnu s dalšími informacemi mohou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby (“Osobní údaj”).
JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Společnost zpracovává identifikační, kontaktní, popisné, platební, fakturační a přístupové údaje, dále údaje o přístupech a oprávněních, o požadavcích na službu, dodací údaje, údaje o objednávce a obchodní spolupráci

ZA JAKÝM ÚČELEM JSOU VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE VYUŽÍVÁNY A ZPRACOVÁVÁNY
 • 1) Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracovávám pouze v souvislosti s poskytováním služeb při plnění smlouvy. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu, realizací objednávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10-ti let ode dne realizace příslušného smluvního vztahu.
 • 2) Pro ochranu mých oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodných jednání, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany mých zákonných práv).
 • 3) K plnění mých právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické), po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy
 • 4) Vaše kontaktní údaje můžu dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv souvislosti s ochranou osobních údajů
 • 5) Data o objednávkách zpracovávám rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem
PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které Společnost získá o Subjektech údajů, jsou dále předávány:

 • 1) Dalším třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému soudu v případě sporu), či povinna (např. orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • 2) Data předávám rovněž pro účely plnění účetních a daňových povinností PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům přijala Společnost organizační a technická opatření. Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněným přístupům. Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst.3) písm. b) GDPR. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na přístup k osobním údajům, na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu.

Váš souhlas je udělen automaticky používáním webových stránek germicidy.cz a využíváním služeb Společnosti. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. Pokud nebudete souhlasit s pravidly pro ochranu osobníchúdajů ( GDPR ) obratem zašlete zamítavém stanovisko na naší e-mailovou adresu.